5 ročná záruka na všetky typy klimatizácií zakúpené v našej firme

a inštalované našimi odbornými pracovníkmi

Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY

Nakupovanie tovaru na našich internetových stránkach môžu uskutočniť právnické aj fyzické osoby za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel.

 

Objednávka

1.Spotrebiteľ objednáva výrobky a služby predávajúceho prostredníctvom obchodného systému na klimanz.sk   písomnou formou: e-mailom (vrátane objednávky cez e-shop) alebo telefonicky.

Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.

2.Pri každej objednávke musí spotrebiteľ uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne a faxové číslo, e-mail; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, (objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky).

Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

3. Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom. Od tohto termínu je objednávka pre spotrebiteľa záväzná.

4.Spotrebiteľ má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň 1. odoslania objednávky. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (e-mailom), ale zároveň je spotrebiteľ povinný danú skutočnosť oznámiť predávajúcemu bezodkladne telefonicky. Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci spotrebiteľovi tiež výlučne písomnou formou. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky.

I. Dodacie lehoty

1.Dodacie lehoty sú pre rôzne druhy produktov rôzne. Termín dodávky alebo odberu tovaru bude vždy oznámený spotrebiteľovi pri overovaní objednávky.

2.Vo všeobecnosti je termín dodávky alebo odberu tovaru od  2 do 10 dní od dátumu objednávky.

3.Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom, a nie sú k dispozícii ani u výrobcov a dovozcov môže byť dodacia lehota dlhšia.

II. Cena, platobné podmienky a prepravné

1.Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod.. Platná cena produktu bude vždy oznámená pri overovaní objednávky.

2.Spotrebiteľ uhrádza platbu  dobierkou, prevodom/vkladom na účet predávajúceho.

3.Pri odovzdávaní produktu platí spotrebiteľ cenu za produkt + dopravné a prípadne cenu dobierky.

4.Spôsob dopravy si volí spotrebiteľ sám cez formulár objednávky v e-shope alebo pri inom spôsobe komunikácie. Spotrebiteľ si môže zvoliť spôsob dopravy, a to:
a) vlastnou dopravou -  po dohode s predávajúcim
b) kuriérom (zasielateľskou službou)
 

5.Výška nákladov na dopravu bude vždy oznámená spotrebiteľovi pri  objednávke, prípadne predávajúci odporučí spotrebiteľovi lacnejší variant dopravy.

6.Cena za dopravu

Klimatizácie všetky typy do 40 kg 10.- Eur bez DPH = 12 Eur s DPH

Klimatizácie všetky typy do 50 kg 12.- Eur bez DPH = 14,40 Eur s DPH

Klimatizácie všetky typy do 60 kg 14.- Eur bez DPH = 16,80 Eur s DPH

Klimatizácie všetky typy do 80 kg 20.- Eur bez DPH =  24 Eur s DPH

III. Preberanie tovaru

1.Spotrebiteľ sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.

2.Pri preberaní produktu je spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, spotrebiteľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.

3.Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke práva k produktom až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na spotrebiteľa, ktorý má produkt v držbe, má spotrebiteľ všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný produkty a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako produkt predávajúceho.

4.Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za produkty a služby, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k produktu a služby ešte neprešlo na spotrebiteľa.

5.Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na spotrebiteľa momentom prevzatia spotrebiteľom alebo jeho splnomocnencom.

IV. Odstúpenie od zmluvy

1.Spotrebiteľ je oprávnený stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v 1. deň  odoslania objednávky. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou ( e-mailom).

2.Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Toto právo je podmienené nákupom ako fyzická osoba (nie na IČO) .Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, spotrebiteľa a predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s produktom do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť spotrebiteľa. Náklady na vrátenie produktu znáša spotrebiteľ.

Produkt nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s produktom musí spotrebiteľ odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného produktu (návod na obsluhu, záručný list, doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe. Spotrebiteľ súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná spotrebiteľom.

Produkt sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný produkt sa neprijíma a vracia späť.

3.Pri dodržaní vyššie uvedených povinností spotrebiteľa, predávajúci prevezme tovar späť a do 15 dní odo dňa odstúpenia zmluvy cenu zaplatenú za produkt alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za produkt alebo službu vráti spotrebiteľovi vopred dohodnutým spôsobom späť.

4.Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä v nasledovných prípadoch:

a) ak ide o zmluvu, ktorej súčasťou je aj poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.


b) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu alebo služieb, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť.

c) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu zhotoveného podľa osobitých požiadaviek spotrebiteľa alebo produktu určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo produktu, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

5.V prípade akceptovania požiadavky spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy po lehote 7 pracovných dní, má predávajúci právo požadovať úhradu vzniknutých nákladov a zmluvnú pokutu vo výške 70% z fakturovanej (vystavenej) peňažnej čiastky.

6.Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:

a) produkt sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať

b) zmenila sa cena dodávateľa produktu

c) vystavená cena produktu bola chybná

V. Záruka a servis

Okrem poskytnutia profesionálnych služieb, našim cieľom je Vás vhodným spôsobom informovať o Vašich právach, o záručných podmienkach, ako aj o spôsobe riešenia prípadných reklamácii. Náš systém poskytovania záruk sa skladá okrem záručných povinností predpísaných právnymi predpismi aj z poskytovania predlženej rozšírenej záruky pri niektorých zariadeniach.

Záruku na predávaný tovar predávajúci poskytuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Ak nie je uvedené u daného tovaru inak, je záručná doba na zariadenia všetkých značiek minimálne 24 mesiacov. Keď je kupujúcim spotrebiteľ, v rámci zákonnej záručnej lehoty sa reklamácie riadia zákonom č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník a zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom a účinnom znení, s prihliadnutím na ustanovenia týchto záručných podmienok. U predĺženej záruky sa reklamácie riadia výhradne týmito záručnými podmienkami. Táto záruka nemá vplyv na zodpovednostné vzťahy podľa právnych predpisov o ochrane spotrebiteľa.

1. Všeobecné záručné podmienky:

• preukázanie odbornej montáže: fyzickou alebo právnickou osobou spôsobilou na vykonávanie danej činnosti

Zariadenie vyžaduje pravidelnú a profesionálnu údržbu, v prípade jej absencie zariadenie stratí záruku. Montážny pracovník určuje frekvenciu minimálnej ročnej údržby podľa režimu prevádzky (vykurovanie / chladenie, alebo obe) v závislosti od čistoty vzduchu prostredia. V prípade, ak zariadenie sa používa zvyčajne len na chladenie, alebo v byte s čistým vzduchom, je určená údržba minimálne raz ročne, v prípade používania zariadenia na vykurovanie aj chladenie, v centre mesta, v mieste vystavenom kvitnutiu topoľa, v kanceláriách, v priemyselnom prostredí je potrebná častejšia údržba. Údržbou sa má zabezpečiť čistota zariadenia, a možnosť výmeny tepla. Okrem čistenia filtrov údržba má zabezpečiť, aby tepelné výmenníky a súčiastky motora vonkajších a vnútorných jednotiek boli tiež čisté. Má sa skontrolovať nabíjanie plynu a elektrické spojenie. Údržbu môže vykonať ľubovoľná spôsobilá osoba, nielen montážna firma.
Dokumenty: pri každom dokumente podľa tohto informačného listu platí pravidlo, že predlžená záruka sa môže uplatniť iba vtedy, ak dodávateľ a zariadenie (na ktoré sa vzťahuje záruka) sú jednoznačne určiteľné z daného dokumentu. Určiteľnosť znamená v prípade dodávateľa údaje právnickej osoby, v prípade zariadenia predovšetkým sériové číslo (serial no.) a číslo modelu nachádzajúce sa na bočnej strane zariadenia.

2. Záručné doby
a) 2 ročná povinná záruka

Predávajúci poskytuje 2 ročnú záruku na zariadenie. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia zariadenia od predávajúceho kupujúcim alebo dňom montáže. Záruka sa vzťahuje iba na vady, ktoré mal tovar (výrobky a zariadenia) v čase jeho odovzdania kupujúcemu, avšak ostali skryté a prejavili sa až neskôr počas záručnej doby.

Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré vznikli po dodaní tovaru (výrobku resp. zariadenia) kupujúcemu; demonštratívne uvádzame nasledovné príklady:
nepovažuje sa za záručnú vadu taká vada, ktorej príčina vznikla po dodaní výrobku spotrebiteľovi, napríklad, ak vada bola spôsobená
- nesprávnou montážou (okrem prípadov, ak montáž vykonal predávajúci alebo ním poverená osoba,)
- nesprávnym použitím, nedodržaním návodu na použitie
- nesprávnym skladovaním, nesprávnym zaobchádzaním, vandalizmom, nedostatkom údržby
- živelnými pohromami a katastrofami.

Ak servisná spoločnosť, u ktorého bola objednaná záručná oprava, dokáže, že vada bola spôsobená odlišným použitím od návodu, že chyba je zapríčinená abnormálnym užívaním, modifikáciou, nesprávnou manipuláciou, nesprávnym skladovaním, živelnou pohromou, alebo vznikla z dôvodu po zakúpení, predávajúci neposkytne žiadnu záruku (inhibícia prívodu vzduchu do vonkajšej jednotky, nadmerná kapacita, kontaminácia, atď.) Vyhradzujeme si právo preskúmať príčinu a okolnosti chyby.

Oprava nesprávne používaného zariadenia bude kupujúcemu vyúčtovaná aj v rámci záručnej lehoty.

V prípade, ak zariadenie nereaguje, nedáva žiadny znak prevádzky, a podľa užívateľskej príručky nie je možné identifikovať problém; alebo vnútorná jednotka vypíše chybový kód, zariadenie musí byť ihneď odstavené z prevádzky, odpojené, a chyba má byť oznámená predajcovi, montážnemu pracovníkovi, spoločnosti, ktorá zariadenie uviedla do prevádzky (s možným chybovým kódom), ktoré vykonávajú detekciu a opravu chyby.

Záruka má byť uplatnená u predávajúceho záručným listom. Stratený záručný list bude nahradený kupujúcemu v prípade dôveryhodného dôkazu o dátume predaja (datovaná a opečiatkovaná faktúra) do jedného roka od predaja.

V prípade záručnej vady:
- predávajúci zabezpečí opravu zariadenia. V prípade, ak oprava je nemožná, predávajúci zabezpečí výmenu zariadenia.
- ak predávajúci nezaviazal sa k oprave resp. výmene, túto povinnosť v primeranej lehote s prihliadnutím na záujmy spotrebiteľa nemôže splniť, alebo ak neexistuje záujem spotrebiteľa o opravu resp. výmenu, spotrebiteľ môže nárokovať proporcionálnu zľavu z kúpnej ceny, môže zabezpečiť opravu vady iným na náklady predávajúceho so súhlasom predávajúceho.
Oprava resp. výmena zariadenia má byť vykonaná v primeranom termíne (do 30 dní) s prihliadnutím na záujmy spotrebiteľa.

Počas opravy môžu byť do zariadenia nainštalované iba nové súčiastky.

Zo záručnej doby je odčítaná tá doba, počas ktorej spotrebiteľ nemohol používať zariadenie vhodným spôsobom. Záručná doba na náhradný (opravený) výrobok alebo náhradnú (opravenú) súčiastku začne opäť plynúť.

Za splnenie záručnej povinnosti zodpovedá predávajúci. V prípade, že spotrebiteľ informuje a zavolá servis, ktorý následne zistí, že zariadenie je bezchybné, tento výjazd a čas strávený servisom zaplatí spotrebiteľ. Za takýto prípad sa považuje, ak zariadenie nefungovalo, pretože v diaľkovom ovládači boli vybité batérie, zariadenie nebolo pripojené do elektriky, atď.

Tie zariadenia, ktoré majú vyššiu hmotnosť ako 10 kg alebo sú pevne nainštalované, ktoré nemožno prepravovať ako príručnú batožinu, sa musia opraviť na mieste montáže. Ak výkon opravy je nemožný v mieste montáže, predávajúci zodpovedá za demontáž, montáž a prepravu zariadenia.

Kupujúci podá reklamáciu vyplnením a doručením reklamačného formulára predávajúcemu s potrebnými prílohami, prijatie ktorej musí predávajúci potvrdiť.

b) rozšírená predlžená záruka

Predávajúci môže poskytnúť rozšírenú predlženú záruku na klimatizačné zariadenia po dobu maximálne 6 rokov odo dňa dodania tovaru kupujúcemu, pričom aj tu platí, že záruka sa vzťahuje iba na vady, ktoré mal tovar (výrobky a zariadenia) v čase jeho odovzdania kupujúcemu, avšak ostali skryté a prejavili až neskôr počas záručnej doby.

Podmienky rozšírenej predĺženej záruky na klimatizačné zariadenia:
• len zariadenie, ktoré má vyplnené formulár s uvedením pravidelnej údržby,
• koncový používateľ musí uchovávať nákupnú faktúru počas celej predĺženej záručnej lehoty,
• rozšírená záruka sa automaticky zruší, ak chýba nákupná faktúra, protokoly o údržbe alebo záručný list,
• faktúry a iné dokumenty musia vo všetkých prípadoch obsahovať typ zariadenia (číslo modelu) a sériové číslo (Serial no.),
• ak zariadenie bolo servisované predávajúcim alebo ním poverenou osobou

Rozšírená záruka sa poskytuje vo forme výmeny súčiastky, skutočnej opravy. Pokiaľ nie je možná oprava, predávajúci zabezpečí výmenu chybného zariadenia.

Servis zariadenia sa účtuje podľa aktuálnej ceny v cenníku.

VI .Zodpovednosť za škodu

1.Predávajúci je zodpovedný za poranenie osoby spôsobené produktom len vtedy, ak možno preukázať, že poranenie bolo spôsobené zámerne alebo hrubou nedbalosťou jedným z predstaviteľov predávajúceho alebo zodpovedného pracovníka predávajúceho.

2. Predávajúci nenesie zodpovednosť za škodu na nehnuteľnom ani hnuteľnom majetku spôsobenú produktom.

3. Predávajúci za žiadnych okolností nenesie zodpovednosť za žiadnu nepriamu škodu spôsobenú vlastnosťami produktu spôsobujúcimi škody.

VII. Záverečné ustanovenia

1. Predávajúci má právo podľa charakteru objednaných produktov vyzvať spotrebiteľa k osobnej prehliadke a osobnému odberu produktu (vzťahuje sa hlavne na finančne náročnejší produkt, alebo náročnejší z hľadiska objemu alebo hmotnosti). V týchto prípadoch bude spotrebiteľ kontaktovaný a bude s ním dohodnutý ďalší postup. Pokiaľ spotrebiteľ už uhradil kúpnu cenu, bude mu táto čiastka prevedená späť, pokiaľ sa nedohodnú inak.

2.Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje spotrebiteľa. Spotrebiteľ má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.

3.Spotrebiteľ prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí. 


Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá spotrebiteľovi za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. 


Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.


Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

4.Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

 
doprava a platba::: 
 

DOPRAVA

Doprava s kuriérskou spoločnosťou - kuriér Vám doručí tovar do 2 pracovných dní od našej expedície tovaru. Cena dopravy podľa cenníka platného pre celé územie v SR .

Osobný odber - osobný odber je možný v našej predajni v Nových Zámkoch na ulici Považská 16.

Tovar s montážou – v prípade objednania tovaru s montážou Vám tovar bezplatne dovezieme v Nových Zámkoch v deň montáže.

 

PLATBA

Platba bankovým prevodom na účet - pri zadaní tejto možnosti Vám bude na Váš email odoslaná zálohová faktúra so všetkými náležitosťami ako je číslo faktúry (súčasne aj ako variabilný symbol), číslo účtu a pod. Variabilný symbol je nutné uvádzať, aby sme vedeli identifikovať Vašu platbu.

Platba na dobierku - pri tomto spôsobe platby Kupujúci uhrádza celú sumu za tovar kuriérovi pri prevzatí tovaru. Prepravca je povinný vystaviť pokladničný doklad o prevzatí platby v hotovosti.

Platba v hotovosti - platiť v hotovosti môžete pri osobnom odbere tovaru v showroome (Považská 16., Nové Zámky), alebo pri dodaní tovaru spolu s montážou.

 

Ochrana udajov:
 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ochrana osobných údajov pri predaji tovaru predávajúcim ELEKTRO KLIMA NZ, s.r.o. 

Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov

I.Prevádzkovateľ internetového obchodu

1.Prevádzkovateľom informačného je predávajúci:

Obchodné meno: ELEKTRO KLIMA NZ, s.r.o.

Zapísaný: Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Nitra,oddiel: Sro; vložka číslo: 22051/N

Sídlo: 925 84, Vlčany 1640

IČO: 44104863

DIČ: 2022590020

IČ DPH: SK2022590020

 

II.Zoznam spracúvaných osobných údajov, účel spracúvania osobných údajov, spôsob spracúvania

1.Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, rodné číslo, číslo telefónu a mailovú adresu.

2.Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu.

3.Kupujúci zaslaním objednávky predávajúcemu čestne prehlasuje, že dáva súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“), aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci zároveň čestne prehlasuje, že dáva svoj súhlas predávajúcemu so spracúvaním jeho osobných údajov ako aj s cezhraničným prenosom osobných údajov do Českej republiky ako členského štátu Európskej únie a to za účelom uzavretia kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, evidencie kúpnych zmlúv, faktúr a iných dokumentov, za účelom marketingu, za účelom prepravných služieb kúpeného tovaru a za účelom uzatvorenia splátkového kalendáru. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho v súlade s ust. § 17 ods. 1 ZnOOÚ. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

4.Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu, v zákazníckej sekcii, ihneď po prihlásení.

5.Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c) ZnOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na účely uvedené v článku II. bod3. týchto podmienok.

6.Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. e) ZnOOÚ bude získavať osobné údaje na iné účely, ako sú uvedené v článku II. bod 3. týchto podmienok osobitne a zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené a že ich nebude združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iné účely.

7.Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust § 6 ods. 2 písm. i) ZnOOÚ bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas kupujúceho si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej predávajúcemu.

8.Kupujúci poskytuje tieto osobné údaje predávajúcemu dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním.

9.Kupujúci berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú sprístupnené alebo poskytnuté tretej osobe (napr. dopravcovi) za účelom splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.

10.Kupujúci vyhlasuje, že bol v súlade s § 15 ods. 1 ZnOOÚ informovaný o podmienkach spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke www.klimanz .sk 

11.Predávajúci nezverejňuje osobné údaje o kupujúcich.

 

III.Poučenie o právach dotknutej osoby

1.Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať:

1.1.potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,

1.2.vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu:

a.identifikačné údaje predávajúceho a zástupcu predávajúceho, ak bol vymenovaný,

b.identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak predávajúci pri získavaní osobných údajov nepostupuje podľa § 8 ZnOOÚ,

c.účel spracúvania osobných údajov,

d.zoznam osobných údajov alebo rozsah osobných údajov podľa § 10 ods. 4 prvej vety ZnOOÚ a

e.doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre kupujúceho na zaručenie jej práv a právom chránených záujmov v rozsahu najmä:

-poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak predávajúci získava osobné údaje kupujúceho na základe súhlasu kupujúceho podľa § 11 ZnOOÚ, oznámi jej aj čas platnosti súhlasu, a ak kupujúceho povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo zákona, predávajúci oznámi kupujúcemu právny základ, ktorý jej túto povinnosť ukladá, a upovedomí ju o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje,

-tretie strany, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté,

-okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,

-formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené,

-tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov,

-pri vydaní rozhodnutia podľa článku III. bod 4. je kupujúci oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,

1.3.vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,

1.4.vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

1.5.opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

1.6.likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

1.7.likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

1.8.blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak predávajúci spracúva osobné údaje na základe súhlasu kupujúceho.

2.Právo kupujúceho podľa článku III. body 1.5. a 1.6. možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana kupujúceho, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

3.Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči:

3.1.spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,

3.2.využívaniu titulu, mena, priezviska a adresy kupujúceho na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

3.3.poskytovaniu titulu, mena, priezviska a adresy kupujúceho na účely priameho marketingu.

4.Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) ZnOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

5.Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Kupujúci má právo žiadať predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom predávajúci je povinný žiadosti kupujúceho vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia predávajúci informuje kupujúceho v lehote podľa článku III. bod 12. Kupujúci nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov predávajúci vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke kupujúceho, alebo ak predávajúci na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho.

6.Ak kupujúci uplatní svoje právo:

6.1.písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom kupujúci doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,

6.2.osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis kupujúceho; kópiu zápisnice je predávajúci povinný odovzdať kupujúcemu,

6.3.u sprostredkovateľa podľa bodu 1 alebo 2 tohto odseku týchto Obchodných podmienok, je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať predávajúcemu bez zbytočného odkladu.

7.Kupujúci pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

8.Ak Kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.

9.Ak kupujúci nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.

10.Žiadosť kupujúceho podľa článku III. bod 1. ods. 1.1. až 1.5. a článku III. body 3. až 5. vybaví predávajúci bezplatne.

11.Žiadosť kupujúceho podľa článku III. bod 1. ods. 1.6. vybaví predávajúci bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie kupujúcemu, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

12.Predávajúci je povinný písomne vybaviť žiadosť kupujúceho podľa článku III. body 10. a 11. najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.

13.Obmedzenie práv kupujúceho podľa článku III. bod 2. predávajúci bez zbytočného odkladu písomne oznámi kupujúcemu a Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

14.Kupujúci je povinný uviesť len pravdivé osobné údaje. Za nepravdivosť osobných údajov zodpovedá v zmysle § 16 ods. 1 ZnOOÚ ten, kto ich do informačného systému poskytol.

 

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

 

 © Copyright 2013 www.klimanz.sk | Platforma RSO | Tvorba eshopov od GRANDIOSOFT

Súbory cookie používame, aby sme zabezpečili čo najlepšie prezeranie našich webových stránok. Ďalšie informácie nájdete na stránke ako používame súbory cookies
SÚHLASÍM    Odmietam